“Ekolojide Mesleki Yeterlilik Transfer Sistemi”

Projenin dayandığı mantık niteliklerdeki şeffaflık ile söz konusu yeterliliklerin ulusal veya uluslararası düzeyde güvence altına alınabilmesi için uygun önlemlerin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Proje modern eğitim, öğretim ve öğrenme sistemlerindeki artan karmaşıklık ile mücadele ederek, sertifika ve diploma şeffaflığı, yeterlilikler; yeterliliklerin transferi; akreditasyon ve tanıma aracılığıyla Avrupa Çalışma Alanı kavramının ilerletilmesine katkıda bulunmaktadır.

Projenin temel amacı, Avrupa Nitelikler Çerçevesi İlkelerine dayalı uluslararası mesleki niteliklerin güvence altına alınması için ilgili sistemik uygulamaların transferi ve hedeflenen AB izleyicisi için geniş bir, çok-dilli elektronik platform oluşturmaktır.

Projenin hedefleri şunları kapsamaktadır:
Eko-matrisi modeli yeterlilik matrisinin geliştirilmesi için gerekli yöntem ve uygulamaların transferi ve özenle hazırlanması; örgütsel veya bireysel yeterlilik profillerinin oluşturulması; Eko-matrisi modelinin onanması ve hareketlilikte uygulanması; yeni modelin Ulusal düzeyde veya Avrupa düzeyinde oturtulması için sektör örgütleriyle ortaklık tesisi; Eko-matrisi modelinin kıymetlendirmesi.