Ulaşım Sistemleri

Doğal ve ekonomik kaynakları etkin kullanarak sürdürülebilir ulaşım ağlarının projelendirilmesi aslında sağlıklı çevre şartlarının korunmasını ve iyileştirilmesini de önemli kılmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde ERBİL, ekonomik ve ekolojik kaynak yönetimini dikkate alarak etkili devlet yolu ve il yolu projeleri, otoyol projeleri, tünel projeleri, köprü-viyadük projeleri, raylı ve hafif raylı sistem projeleri için yenilikçi dizayn ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Farklı disiplinlerden mühendis ve dizaynırların buluştuğu proje çalışma grupları sadece yol mühendisliği kriterlerine değil uygulanacak projenin aynı zamanda doğaya ve çevreye en az zarar vermesine, yerleşim yerleri tarafından kabul edilebilir olmasına, estetik görüntüsüne, güvenilir ve sağlamlığına da dikkat etmektedir. ERBİL bu yaklaşımının sağladığı avantajlar yanında projenin yüksek kalitede ve ekonomik odaklı olmasını da garantilemektedir.

Raylı ulaşım sistemlerinin ancak modern ve teknolojik üstünlüklerle donatılmış altyapılar oluşturularak önem kazanacağı bilinciyle ERBİL, yeni projeler ve mevcut hatların modernizasyonu çalışmalarında önemli referanslara sahip demiryolu danışmanlık şirketleri ile ortaklıklar oluşturmaktadır.

Ulaşım sistemleri konusunda sunulan hizmetlerden bazıları:

 • Devlet Yolu ve İl Yolu Projeleri
 • Otoyol Projeleri
 • Tünel Projeleri
 • Köprü-Viyadük Projeleri
 • Raylı ve Hafif Raylı Sistem Projeleri

Su Yönetimi

Doğal su kaynaklarının hem kalite hem de miktarı üzerindeki artan talepler modern teknolojik yatırımları kaçınılmaz hale getirmektedir. Su mühendisliği alanındaki bilimsel ve teknik gelişmeler ERBİL’in rekabet gücü yüksek profesyonel çözümlere yönelik dizayn projeleri üretmesini teşvik etmektedir. Bu projeler, ERBİL kadrosundaki farklı disiplinlerden profesyonelleri bir araya getirerek yenilikçi, sürdürülebilir, ekonomik ve çevre dostu üstün nitelikli çalışmalar ortaya çıkarmaktadır. ERBİL, su temini konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleriyle ulusal ve uluslar arası çalışmalarda özgün proje, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri veren firma olma özelliğini kazanmıştır. Firmanın benimsediği temel ilkeler çerçevesinde başarıyla uygulanan modern proje yönetimi kriterleri, her su temini projesinin lokal ve bölgesel olarak gelişmeye açık yüksek yaşam standartları yaratmayı hedeflemektedir. Güncel versiyonların kullandığı özel bilgisayar yazılımlarıyla gerçekleştirilen proje dizaynları, simülasyon çalışmaları ve veri işleme teknikleri hata payı minimize edilmiş etkin çözümlerin yaratılmasında önemli rol oynamaktadır.

Su temini konusunda sunulan hizmetlerden bazıları:

 • İçmesuyu Projeleri
 • Sulama Projeleri
 • Yağmursuyu Projeleri
 • Atıksu Projeleri
 • Hidrolik Altyapı Projeleri

Çevre Yönetimi

Yüksek standartlarda profesyonellik ve sağlam prensipler rehberliğinde yürütülen çevre yönetimi konusundaki proje ve danışmanlık hizmetleri ERBİL’in yaklaşık 20 yılı aşkın kariyerinde marka haline gelmiştir. Katı atık, atık su ve kanalizasyon arıtma tesisleri gibi mühendislik tabanlı ve özel süreçlerin işlediği entegre sistemlerin projelendirilmesi ve bu tesislerin inşası aşamasında verilen teknik süpervisörlük hizmetleri teknik mükemmellik yanında çevre-insan ilişkisinde önemli bir unsur olan etik değerlerin korunmasını amaçlayan kriterler de taşımaktadır. Yaşam şartlarının en üst seviyede sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan, ekonomik olarak avantajlı ve çevre dostu proje ve çözümler üreten ERBİL’in bu çalışmaları müşterileri tarafından da taktir görmektedir. Farklı disiplinlerden tecrübeli personelin bir araya getirilmesiyle o projeye özel dinamik grupların oluşturulması, proje yönetimi kriterleri dikkate alınarak hazırlanan teknik ve idari programlar ve sonucunda başarılı bir çalışmayı zamanında teslim etme yükümlülüğü ERBİL için müşteriye duyulan saygının temel adımlarıdır. Bunula beraber, en güncel versiyonların kullandığı yazılımlarla gerçekleştirilen proje dizaynları, simülasyon çalışmaları ve veri işleme teknikleri hata payı minimize edilmiş etkin çözümlerin yaratılmasında önemli rol oynamaktadır.

Çevre yönetimi konusunda sunulan hizmetlerden bazıları:

 • Katı Atık Projeleri
 • İçmesuyu Arıtma Projeleri
 • Kanalizasyon Arıtma Projeleri

Proje Yönetimi

ERBİL, faaliyet alanları içinde yer alan konulardaki ulusal ve uluslaralarsı reaktif ve proaktif projelerde analiz, planlama, uygulama, değerlendirme ve raporlama süreçlerini kapsayan etkili ve yenilikçi proje yönetimi hizmetler sunmaktadır. Tecrübeli ve iyi eğitimli profesyonellerden oluşan proje grupları, projelerin yönetimi ve başarısı üzerinde etkili olan kurumsal, mikro ve makro değerlendirmelerle mevcut projenin ne için olduğunu, neye ulaşması gerektiğini ve neden var olduğunu çok boyutlu belirlemektedir. Proje yöneticileri, proje kapsamında belirlenen hedefleri belli aşamalarda koordinasyonda bulunduğu farklı disiplinlerden proje ekipleriyle, hedef gruplarıyla ve aynı işi yapan konusunda lider güçlü iş ortaklarıyla değerlendirerek hedefle bağlantılı yenilikçi ve sürdürülebilir alt hedefler geliştirmekte ve müşteriye uygulanabilir alternatif mühendislik çözümleri sunmaktadır.

Kurumsal güven ve kalite tanımı çerçevesinde yürütülen altyapı projelerinin sonuçlarına yönelik beklentileri müşteri ile buluşturan proje grupları, proje konusuna özgün strateji ve metodolojiler geliştirerek projenin zamanında tamamlanmasına özen göstermektedir. Projedeki değişken parametreler incelenerek öngörülmeyen değişimler karşısında projenin minimum düzeyde etkilenmesini sağlayacak risk analizleri sürekli aktif tutmaktadır. Proje uygulama sürecinde verimliliği kontrol eden değerlendirme-matris uygulaması proje yönetimini görselleştirilerek zaman, finans ve kaynak kullanımı açısından sınırlı olan projenin etkin ve dengeli ilerlemesine yardımcı olmaktadır.

ERBİL, verdiği bu modern ve teknik hizmetler ile müşterilerine hem kaynak hem de mali açıdan ekonomik projeler gerçekleştirme fırsatı sunmaktadır.

Proje yönetimi konusunda sunulan hizmetlerden bazıları:

 • İnşaat Kontrolörlüğü
 • Fizibilite Etüdleri
 • İstikşaf Etüdleri

Saha Danışmanlığı

ERBİL, kendisinin dahil olmadığı mühendislik çalışmalarında hazırlanan projelerin saha aplikasyonu sırasında hata vermemesi ve beklenmedik herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için müşterilerine saha danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Projelendirilecek olan alanın sahip olduğu fiziksel özellikleri yerinde inceleyen ERBİL’in uzman mühendis kadrosu uygulanması planlanan proje üzerinde iş süreçleri analizi yaparak objektif danışmanlık, raporlama ve stratejik planlama hizmetleri vermektedirler. Yer bilimlerinin temel disiplinlerini kapsayan bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde literatür araştırmaları, akademik kuruluşlarla işbirliği, bilgisayar yardımlı modelleme ve simulasyon, istatistiksel yöntemler, proje kurulum-kullanım ve izleme analiz tekniklerinden yararlanılmaktadır.

Saha danışmanlığı konusunda sunulan hizmetlerden bazıları:

– Jeoloji Etüdleri
– Jeofizik ve Jeoteknik Etüdler
– Topografik Etüdler
– Haritalama
– Meteorolojik Veri Analizleri

Proje Finans Yönetimi

Ekonomik hayattaki hızlı değişimler ve altyapı sektöründeki geleneksel uygulamaları devre dışı bırakan yenilikler uygulamaya yönelik her projenin ekonomik ve mali yönden rantabl olacak şekilde maksimum verim sağlanması beklenmektedir. Proje verimliliğinin arttırılmaya yönelik hedef maliyetlerin bütçelendirilmesi, bu maliyetlerin proje süresince izlenmesi ve iyileştirilmesi, proje finansmanının süreç ve aşama olarak değerlendirilmesi, kaynak ve faaliyet süreçlerinin optimizasyonu gibi pek çok yönetim kalemi hem ERBİL’in kendi ürettiği çalışmalarda hem de müşterinden gelen talepler doğrultusunda başarıyla uygulanmaktadır. ERBİL, gerekli kalite kriterlerini de dikkate alarak, projenin optimum finansal kaynaklarla tamamlanmasını sağlayacak doğrultuda gerekli planlama ve yönetimi uzman kadrosuyla vermektedir. Her projeye özgün hazırlanan finansal yönetim, projenin büyüklük, kapsam ve karmaşıklığından bağımsız olarak projenin evrelerini ve bu evrelerde kullanılacak yöntemler ve sorumlulukları da içine alacak şekilde tanımlamaktadır .

Proje finans yönetimi konusunda sunulan hizmetlerden bazıları:

– Ekonomik ve Mali Analizler
– İhale Dosyası Hazırlanması
– Fiyat Tahmini
– Teknik Şartname Hazırlanması